ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

��������������������������������������������� 3D ������2552 (SPEC ���������.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี ทั้ง 3 เรื่อง คือ

1. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีจิตสำนึกและรังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

2.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Decency)

3.ห่างไกลยาเสพติด (Drug)

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา